Abtaya

Razvoj blagovne znamke Abtaya, ki ima velike apetite po svetovnem trgu.

Abtaya

Leto izvedbe: 2014